uva1650測資A

Input:
II
ID
DI
DD
?D
??
?
I?I
??D
D??
DID
IDDI
?D?I
?D??
????
DD???
I??D?
??D?D?
????DID??????????????DDDID?D
?D?D?D?D?D?D?D?D??D?D?D?D??D?D?D?D?D?
?D?D???????????????????????I?I?I?I?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?I???????????????
IIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIII
??????????????????
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII??????????????????????????????????????????????
?I?I?I?I??II??II??II???III???III
?D?D?DIDIIIDID??DI???D???ID
ID??????????????????????ID?????????????????????????ID??????????????????????????????????????????????????????????ID??????????????????????ID?????????????????????????ID?????????????????????????????????????????????????????????
DIDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD??I???????????????????????????????????????????????IDIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????DDDDIII?I?I?I?I??????????????IIIIIIIIIIIDIDI??????????????????????DIDIIDIDIDID?I??ID?I?II?II?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?????????????????????????
Output:
1
2
2
1
3
6
2
6
12
12
5
11
30
60
120
120
180
1260
103084159
797847547
670106107
671101355
557316307
1
808273523
822641415
920079453
277475800
753253192